Radość Doświadczenie Celowość

REGULAMIN

Regulamin Studia Tańca Royal Dance Center


 

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Royal Dance Center, prowadzone przez Tomasza Nawrockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Royal Dance Company Tomasz Nawrocki, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 34079, posiadającym numery ewidencyjne NIP: 6721888007 oraz REGON: 532470277 z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 48-50 – „Royal Dance Center”, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu ogólnie jako "RDC" - jest równoznaczne z pisemnym przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu, zwanego w dalszej części również "Regulaminem". W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie. Miejscem prowadzenia zajęć jest główna siedziba firmy Royal Dance Company Tomasz Nawrocki czyli Studio Tańca Royal Dance Center w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 48-50 jak również inne wynajęte sale, w tym zamiejscowe oddziały.

 

1.2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez RDC mogą być jedynie osoby, które podpisały z RDC umowę, zwaną dalej "Umową", jak również podpisały wymagane przez RDC oświadczenia oraz mają uregulowaną we właściwym terminie opłatę za Zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.royaldancecenter.pl w postaci gotówkowej bądź przelewem na konto RDC w mBank 86 1140 2004 0000 3502 8248 4977, Pole Art. Aleksandra Cybulska , 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 tytułem: "Opłata za zajęcia za miesiąc [podać miesiąc i rok] za [imię i nazwisko kursanta]-[miasto]".

 

1.3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług przez RDC w zakresie zajęć edukacyjnych o charakterze sportowo-artystycznym, z których Uczestnik będzie korzystał w ramach wybranego przez siebie pakietu zajęć edukacyjnych, określonego w Umowie.

 

1.4. Zapisu na zajęcia można dokonać bezpośrednio w recepcji RDC lub u osoby upoważnionej przez kierownika RDC. Zgłoszeń i rezerwacji miejsc w grupach zajęciowych można dokonać mailowo pod adresem: biuro@royaldancecenter.pl.    

 

1.5. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć zgodnie z postanowieniami pkt. 1.2 powyżej. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Personel RDC uprawniony jest do weryfikacji tożsamości osób przebywających na zajęciach, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby nieuprawnione. Powyższe nie wyłącza restrykcji, obostrzeń lub zaleceń właściwych organów związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

1.6. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

 

1.7. Royal Dance Center, na życzenie rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w Zajęciach, może przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące, a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez uczestników goście.

 

1.8. Wszystkie Zajęcia organizowane przez RDC są odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.royaldance.pl  Ustalona miesięczna opłata za Zajęcia pobierana jest z góry i jest płatna do 1 dnia każdego miesiąca. W przypadku uiszczenia całości opłaty z góry przyznawany jest rabat w wysokości 5% wartości Umowy, jako opłaty semestralnej.

 

1.9. Opłat należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy: mBank 86 1140 2004 0000 3502 8248 4977, Pole Art. Aleksandra Cybulska , 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 tytułem: "Opłata za zajęcia za miesiąc [podać miesiąc i rok] za [imię i nazwisko uczestnika] -[miasto]". Opłata może zostać również uregulowana gotówką w recepcji RDC lub u osoby do tego upoważnionej.

 

1.10. RDC zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat w przypadku zmiany kosztów utrzymania RDC lub innych zewnętrznych przyczyn. Uczestnik o ewentualnych zmianach w opłatach powinien być powiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, a zmiana wysokości opłat zostaje potwierdzona stosownym aneksem do niniejszej umowy.

 

1.11. W związku z honorowaniem przez RDC kart Multi Sport, Medicover Sport oraz stosowaniem przez RDC karnetów

i programów promocyjnych, Uczestnik może dokonać opłaty za zajęcia według odrębnych zasad, zgodnych z umowami podpisanymi przez RDC z podmiotami  trzecimi,  z którymi Uczestnik jest związany.

 

1.12. Opóźnienie w regulowaniu opłat za Zajęcia powoduje niewpuszczenie Uczestnika z listy uczestników na wybrane zajęcia, natomiast w przypadku zalegania z płatnościami za Zajęcia za dwa miesięczne okresy rozliczeniowe, Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

1.13. Nieobecność Uczestnika na zajęciach RDC nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia opłaty za Zajęcia ani nie stanowi podstawy do żądania zwrotu jakichkolwiek opłat, z wyjątkiem sytuacji losowych (uszkodzenie ciała powyżej 7 dni potwierdzone dokumentacją medyczną, choroba powyżej 14 dni potwierdzona dokumentacją medyczną, objęcie kwarantanną, samoizolacją etc. w związku z chorobą zakaźną), w wyniku których Uczestnik nie jest w stanie przez dłuższy okres czasu, wynoszący co najmniej 14 dni, uczestniczyć w Zajęciach. W takim przypadku Uczestnik zobligowany jest poinformować o zaistniałym fakcie RDC na piśmie lub drogą mailową na adres: biuro@royaldancecenter.pl. W sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik otrzyma od RDC stosowne potwierdzenie  zawieszenia realizacji Umowy, a tym samym zwolniony zostanie z opłaty na okres jej zawieszenia (ta opłata przechodzi na następny miesiąc kalendarzowy). Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze terminowe dokonywanie miesięcznych opłat za Zajęcia.

 

1.14. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w recepcji lub u osoby do tego upoważnionej bądź na rachunek bankowy RDC, mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku osób niepełnoletnich, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, chyba że ich opiekunowie prawni wyrazili zgodę na samodzielny powrót do domu.

 

1.15. Każdy Uczestnik (opiekun Uczestnika niepełnoletniego) przychodząc na Zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji RDC lub do osoby upoważnionej spełniającej funkcję recepcjonisty w oddziale RDC w celu weryfikacji płatności oraz zaznaczenia obecności. W tym celu uczestnik powinien pozostawić swoją kartę członkowską RDC. W siedzibie głównej RDC uczestnik otrzyma kluczyk do szafki w szatni, a po zakończonych zajęciach pozostawia szafkę pustą i zamkniętą, zwracając jednocześnie kluczyk w recepcji RDC i odbierając tym samym swoją kartę członkowską RDC. Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez RDC zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany (25 zł) ponosi uczestnik zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny.

 

1.16. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Obuwie powinno być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń oraz czyste. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę taneczną.
 

1.17. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort realizowanych zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się na dane zajęcia.

 

1.18. RDC ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez Uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora, chyba że ich opiekunowie prawni wyrazili zgodę na samodzielny powrót do domu.

 

1.19. Niepełnoletni Uczestnicy po zakończeniu zajęć odbierani są przez opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez niego na piśmie osobę pełnoletnią, bądź samodzielnie, jeżeli opiekun prawny wyraził na to zgodę na piśmie.

 

2. Bezpieczeństwo i porządek pracy Royal Dance Center.
 

2.1. RDC nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy RDC i osób działających na zlecenie RDC. W przypadku doznania szkody przez uczestnika z winy instruktora należy przekazać RDC dane osobowe tego instruktora.
 

2.2. Za mienie uczestników zajęć, RDC nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania rzeczy wartościowych ze sobą na salę. W przypadku kradzieży RDC jest zobowiązane do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 

2.3. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 

2.4. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody, olejku lub innych płynów.
 

2.5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
 

2.6. Osoby przebywające na terenie RDC zobowiązane są do zapoznania się z obowiązującymi na terenie RDC zaleceniami dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z sal RDC, urządzeń i wyposażenia RDC, przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz innymi szczegółowymi zasadami korzystania z RDC. Osoby przebywające na terenie RDC zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wskazanych wyżej wymagań i zasad, a także do zachowania czystości, poszanowania mienia RDC i mienia innych uczestników zajęć.
 

2.7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w RDC.
 

2.8. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.
 

2.9. Na terenie RDC obowiązuje zakaz palenia tytoniu (w tym również e-papierosów) spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
 

2.10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren RDC.
 

2.11. Personel RDC nie posiada wykształcenia medycznego. W przypadku wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz zdolności do wykonywania ćwiczeń, Kursant powinien zasięgnąć opinii lekarskiej, przed przystąpieniem do zajęć.
 

2.12. RDC zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki organizowanych Zajęć.
 

2.13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w Royal Dance Center zainstalowany jest monitoring, do czego nie wnosi zastrzeżeń. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku oraz umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego wizerunek zarejestrowany w placówce Royal Dance Center, na wszelkiego rodzaju wyjazdach czy zawodach, na stronie internetowej Royal Dance Center, profilach internetowych zarządzanych przez placówkę takich jak Facebook, Instagram, Tik-Tok, Google dokumenty i innych oraz w mediach (prasa, Internet, telewizja) w celu informacji, reklamy placówki lub jej promocji, jak również w innych celach wskazanych w klauzuli informacyjnej przekazanej Uczestnikowi, dostępnej również na stronie internetowej pod adresem www.royaldance.pl

 

3. Organizacja zajęć w Royal Dance Center
 

3.1. Uczestnik ma prawo, ale także obowiązek regularnego, zgodnego z harmonogramem, uczęszczania na wybrane przez siebie Zajęcia. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zapłaciły za Zajęcia w danej grupie, ale się ostatecznie do niej nie dostały, mogą zdecydować o przekazaniu wpłaconej kwoty na poczet Zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot pieniędzy. W przypadku małej ilości uczestników, tj. poniżej 5 osób danego kursu, RDC ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku RDC proponuje udział w Zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 

3.2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, RDC ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie za te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
 

3.3. RDC ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej lokalizacji w obrębie danego miasta, jeśli dni zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym RDC zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach RDC przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet kolejnych zajęć lub zwraca niewykorzystane pieniądze za dane zajęcia.
 

3.4. W nagłych sytuacjach losowych RDC ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez RDC zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
 

3.5. RDC ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i instruktora grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, RDC przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć innej grupy lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną grupę.
 

3.6. W przypadku grup zamkniętych (grupy sportowe, grupy projektowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.
 

3.7. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela RDC chyba, że instruktor prowadzący uzyskał taką zgodę wcześniej lub jest do tego celu zatrudniona przez właściciela osoba.

 

4. Postanowienia końcowe
 

4.1. Royal Dance Center zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w formie e-mail na adres uczestnika wskazany w Umowie. W przypadku braku zgody uczestnika (opiekuna prawnego uczestnika) na zmiany, uprawniony jest on do rezygnacji z zajęć z dniem poprzedzającym wejście w życie zmian w Regulaminie. Uczestnik (opiekun prawny uczestnika) uprawniony jest zgłosić RDC brak zgody na zmiany Regulaminu, w formie wiadomości zwrotnej e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie, pod rygorem uznania, że zmiany akceptuje.
 

4.2. Uczestnik oraz RDC ma prawo do rozwiązania Umowy, z zachowaniem formy pisemnej i 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,  ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 

4.3. RDC uprawnione jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w następujących sytuacjach:
 

a.    w przypadku jeżeli zachowanie Uczestnika będzie sprzeczne z Umową, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, po wcześniejszym bezskutecznym upomnieniu Uczestnika przez personel RDC;
b.     w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Regulaminie.
 

4.4. Uczestnik uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących sytuacjach:
 

a.    w przypadku naruszenia przez RDC postanowień Umowy lub Regulaminu,

b.    w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Regulaminie.
 

4.5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania RDC znajdują się na witrynie internetowej RDC znajdującej się pod adresem www.royaldance.pl.
 

4.6. W sprawach nieunormowanych Umową lub Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a dopiero po wyczerpaniu tej drogi, przez sąd.
 

4.7. Ewentualne zmiany warunków Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

4.8. Wszelkie, aktualnie obowiązujące promocje i zniżki (w tym rodzinne) są na bieżąco publikowane na stronie internetowej studia RDC www.royaldance.pl.
 

4.9. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z RDC na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Umowy lub Regulaminu RDC. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z kierownikiem RDC, a uzgodnione odstępstwa objęte zostaną Umową.