REGULAMIN

Regulamin Studia Tańca Royal Dance Center


1.      Postanowienia ogólne


1.1    Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Royal Dance Center, prowadzone przez Tomasza Nawrockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Royal Dance Company Tomasz Nawrocki, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 34079, posiadającym numery ewidencyjne NIP: 6721888007 oraz REGON: 532470277 z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 48-50 – „Royal Dance Center” – jest równoznaczne z pisemnym przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu będącym nieodłączną częścią umowy uczestnictwa w zajęciach zwaną dalej „UMOWĄ”.
W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu i podpisanie „UMOWY” odpowiadają ich prawni opiekunowie. Miejscem prowadzenia zajęć jest główna siedziba firmy Royal Dance Company Tomasz Nawrocki czyli Studio Tańca Royal Dance Center w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 48-50 jak również inne wynajęte sale w tym zamiejscowe oddziały zwane w dalszej części regulaminu ogólnie jako „RDC”.
1.2    Uczestnikami zajęć organizowanych przez RDC mogą być jedynie osoby, które podpisały umowę uczestnictwa w zajęciach wraz z oświadczeniem o przestrzeganiu niniejszego regulaminu oraz mają uregulowaną we właściwym terminie opłatę za Zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.royaldancecenter.pl w postaci gotówkowej bądź przelewem na konto RDC w mBank nr: 13 1140 2004 0000 3102 3754 7163, Royal Dance Company Tomasz Nawrocki, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 tytułem: "Opłata za zajęcia za miesiąc [podać miesiąc i rok] za [imię i nazwisko kursanta] -[miasto]".
1.3    Uczestników zajęć obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata członkowska w wysokości
20 zł, uprawniająca do zakupu karnetu bądź wybranego pakietu zajęciowego oraz do otrzymania Zbliżeniowej Karty Członkowskiej Royal Dance Center. Opłatę tę należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia się zajęć. Wymiana zniszczonej karty lub jej zgubienie wiąże się z dodatkową opłatą 20 zł. Opłata ta nie jest pobierana w momencie gdy karta przestanie działać bez winy użytkownika.
1.4    Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia, które zostanie dołączone do umowy.
1.5    Zapisu na zajęcia można dokonać bezpośrednio w recepcji RDC lub u osoby upoważnionej przez kierownika RDC. Zgłoszeń i rezerwacji miejsc w grupach zajęciowych można dokonać mailowo na biuro@royaldancecenter.pl.    
1.6    Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 1.1 niniejszego regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
1.7    Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
1.8    Royal Dance Center, na życzenie rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczestniczących
w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące (w przypadku zajęć dzieci do 8 roku życia 1 raz w miesiącu – przypadające na zajęcia zamykające miesiąc), a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez uczestników goście.
1.9    Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w recepcji lub u osoby do tego upoważnionej mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.
1.10 Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji RDC lub do osoby upoważnionej spełniającej funkcję recepcjonisty w oddziale RDC w celu weryfikacji płatności oraz zaznaczenia obecności. W tym celu uczestnik powinien pozostawić swoją kartę RDC (a w przypadku nieposiadania – dokument tożsamości). W siedzibie głównej RDC uczestnik otrzyma kluczyk do szafki w szatni, a po zakończonych zajęciach pozostawia szafkę pustą i zamkniętą, zwracając jednocześnie kluczyk w recepcji RDC i odbierając tym samym swoją kartę RDC (bądź dokument tożsamości). Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez RDC zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany (25 zł) ponosi uczestnik zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny.
1.11  Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę taneczną.
1.12 Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się na dane zajęcia.
1.13       RDC ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.


2.      Bezpieczeństwo i porządek pracy Royal Dance Center.


2.1    RDC nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy RDC i osób działających na zlecenie RDC. W przypadku doznania szkody przez uczestnika bezpośrednio z winy instruktora należy zwrócić się bezpośrednio do niego w celu uzyskania numeru polisy i danych ubezpieczyciela. Każdy z instruktorów obowiązkowo posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności.
2.2    Za mienie uczestników zajęć, RDC nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania rzeczy wartościowych ze sobą na salę. W przypadku kradzieży RDC jest zobowiązane do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
2.3    Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
2.4    Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody, olejku lub innych płynów.
2.5    Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia
i ciepłych napoi.
2.6 Osoby przebywające na terenie RDC zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia RDC i mienia innych uczestników zajęć.
2.7  Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w RDC.
2.8  Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.
2.9  Na terenie RDC obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
2.10 Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren RDC.


3.      Organizacja zajęć w Royal Dance Center


3.1.  Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zapłaciły za zajęcia w danej grupie, ale się ostatecznie do niej nie dostały, mogą zdecydować o przekazaniu wpłaconej kwoty na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot pieniędzy. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu RDC ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku RDC proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
3.2.  W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, RDC ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie za te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
3.3.  RDC ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej lokalizacji w obrębie danego miasta, jeśli dni zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym RDC zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach RDC przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet kolejnych zajęć lub zwraca niewykorzystane pieniądze za dane zajęcia.
3.4.  W sytuacjach losowych RDC ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez RDC zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
3.5.  RDC ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i instruktora grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, RDC przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć innej grupy lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną grupę.
3.6.  W przypadku grup zamkniętych (grupy sportowe, grupy projektowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.
3.7.  Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela RDC chyba, że instruktor prowadzący uzyskał taką zgodę wcześniej lub jest do tego celu zatrudniona przez właściciela osoba.


4.      Postanowienia końcowe


4.1.   Royal Dance Center zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje uczestników.
4.2.   Uczestnik zajęć RDC wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Royal Dance Center w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, wyjazdów na przeglądy, konkursy, zawody i turnieje taneczne oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez RDC i jego patronów.
4.3.   Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu RDC mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika i rozwiązaniem umowy.
4.4.   Wszelkie, aktualnie obowiązujące promocje i zniżki (w tym rodzinne) są na bieżąco publikowane na stronach internetowych studia RDC: www.royaldancecenter.pl i www.royaldance.pl
4.5.   W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych,
a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z RDC na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od regulaminu RDC. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z kierownikiem RDC.