Radość Doświadczenie Celowość

STATUT

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ

Studio Tańca Royal Dance Center z siedzibą w Opolu


Rozdział I

Postanowienia ogólne
 

§1

Niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza działa pod nazwą Studio Tańca Royal Dance Center i jest zwana dalej "Placówką".


§2

Siedzibą placówki jest: Royal Dance Center, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50.


§3

Podmiotem prowadzącym Placówkę jest Pan mgr. inż. Tomasz Nawrocki, zamieszkały w Opolu, przy ul. Piotrkowskiej 1/1018, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Royal Dance Company Tomasz Nawrocki, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 34079 posiadającym numery ewidencyjne  NIP: 6721888007 oraz REGON: 532470277

 

§4

Placówka może tworzyć filie. Utworzenie filii nie stanowi zmiany Statutu.

 

§5

Nauka w Placówce jest odpłatna. Zasady odpłatności określa regulamin.

 

§6

Placówka nie zajmuje się opieką nad osobami niepełnoletnimi, a wyłącznie kształceniem w dziedzinie tańca w ramach i w godzinach zajęć, zgodnym z grafikiem. Placówka zapewnia opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami wyłącznie w godzinach zajęć, a opiekun niepełnoletniego jest zobowiązany zapewnić mu opiekę przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w placówce.

 

§7

Placówka jest zrzeszona w Polskiej Federacji Tańca oraz International Dance Organisation.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Placówki

 

§8

1.    Celami Placówki są :

 

a.  kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie: 

 

-    tańca scenicznego (np. Jazz, Modern, Ballet, Tap Dance itp.)

-    tańca ulicznego (np. Hip - Hop Foundations, B-Boing, Popping, Locking  itp.)

-    tańców par (np. Salsa, Bachata, Merengue, Zouk itp.) oraz ich odmian solowych jak również zespołowych

-    tańca orientalnego (tzw. Taniec Brzucha)

-    tańca towarzyskiego

-    ruchu kreatywnego

-    kompozycji, reżyserii i choreografii,

-    wiedzy o tańcu

-    kultury i zachowania na parkiecie, a w tym zasad postępowania "fair play" oraz zdrowej rywalizacji.

 

b.    Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i taniec.

c.    Nauczanie rytmiki.

d.    Nauczanie akrobatyki sportowej.

e.    Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

 

2.    Placówka realizuje cele poprzez:

 

a.    Prowadzenie zajęć zarówno  praktycznych jak i teoretycznych,

b.    Organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów,

c.    Uczestnictwo w konkursach, festiwalach, przeglądach i zawodach,

d.    Współpracę z instytucjami kultury,

e.    Organizowanie letnich i zimowych warsztatów artystycznych,

f.    Współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi.

 

 

Rozdział III

Organy Placówki

 

§9

Organem Placówki jest Kierownik.

 

§10

Kierownik:

1.    Kieruje bieżąca działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2.    Organizuje obsługę administracyjna i finansową Placówki,

3.    Opracowuje dokumenty programowo - organizacyjne Placówki,

4.    Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć i organizowanych przez Placówkę warsztatów.

5.    Sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w Placówce instruktorami.

6.    Sprawuje nadzór nad innymi pracownikami Placówki oraz określa ich kompetencje i zadania.

7.    Dysponuje środkami finansowymi Placówki.

8.    Wykonuje inne czynności określone odrębnymi przepisami.

 

§11

1.    Kierownika powołuje podmiot prowadzący Placówkę na czas nieoznaczony.

2.    Oprócz powołania na stanowisko, Kierownik może być również zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

 

 

 

Rozdział IV

Uczniowie, ich prawa i obowiązki

 

§12

1.    O przyjęcie do Placówki może ubiegać się osoba, która ukończyła 6. rok życia oraz posiada odpowiednie predyspozycje muzyczno - ruchowe.

2.    O przyjęciu do Placówki decyduje limit miejsc oraz dokonanie całej wymaganej opłaty zgodnie z cennikiem znajdującym się u Kierownika Placówki, w recepcji Placówki oraz na stronie internetowej Placówki.

3.    W przypadku osób niepełnoletnich umowę z Placówką zawiera opiekun prawny takiej osoby.

 

§13

Uczestnik ma prawo do:

 

1.    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2.    Warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę nauki,

3.    Ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

4.    Poszanowania godności,

5.    Rozwijania zdolności i talentów,

6.    Swobodnego wyrażania poglądów, chyba że narusza to prawa osób trzecich,

7.    Brania udziału w imprezach organizowanych przez Placówkę.

 

§14

Uczestnik ma obowiązek:

 

1.    Przestrzegać zasad kultury w stosunku do innych uczniów, instruktorów i pracowników Placówki,

2.    Przestrzegać postanowień statutu obowiązującego w Placówce

3.    Dbać o minie Placówki

4.    Przestrzegać Regulaminu Placówki.

 

§15

1.    Kierownik może skreślić ucznia z listy, jeżeli:

a.    uczestnik zagraża bezpieczeństwu innych uczestników lub mienia Placówki,

b.    notorycznie uchybia zasadom kultury osobistej,

c.    narusza prawa osób trzecich.

2.    Skreślenie z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn dotyczących uczestnika.

 

 

Rozdział V

Organizacja Placówki

 

§16

Zajęcia w Placówce odbywają się w terminach określonych w grafiku zajęć, przyjętym przez Kierownika.

 

§17

Kierownik może określić szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym.

 

§18

W przypadku rozwiązania umowy przez Placówkę z winy uczestnika Placówka nie jest zobowiązana do zwrotu opłat za niewykorzystane zajęcia.

 

 

Rozdział VI

Instruktorzy

 

§19

Placówka zatrudnia Instruktorów na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

§20

1.    Instruktor obowiązany jest do przestrzegania zasad etycznych, kultury osobistej oraz niniejszego statutu.

2.    Instruktor ponosi odpowiedzialność w szczególności za :

-    bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć prowadzonych przez Placówkę,

-    prawidłowy przebieg prowadzonych zajęć,

-    powierzone mienie Placówki,

-    prawidłowy dobór rekwizytów używanych do choreografii i ćwiczeń

3.    Kierownik może ustalić szczegółowy zakres zadań i obowiązków instruktorów.

 

 

 

Rozdział VII

Finanse Placówki

 

§21

1.    Placówka jest finansowana z opłat za naukę

2.    Placówka może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, w szczególności dotacji.

3.    Placówka rozlicza się na zasadach ogólnych ( Księga przychodów i rozchodów)

 

§22

Kierownik w regulaminie określa wysokość opłat za naukę, sposób i terminy ich wnoszenia.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§23

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem dokonania przez właściwy organ wpisu Placówki do ewidencji niepublicznych ośrodków oświatowo - wychowawczych.

 

§24

Do zmiany statutu uprawniony jest wyłącznie organ prowadzący placówkę.

 

Organ prowadzący

mgr inż. Tomasz Nawrocki